Vuokrausehdot

1. SOPIJAOSAPUOLET JA SOVELTAMISALA

Näitä sopimusehtoja sovelletaan vuokralleantajan ja vuokralleottajan välillä. Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.

2. VUOKRA-AIKA

Vuokra-aika alkaa päivästä, jolloin ajoneuvo noudetaan. Vuokra-aika päättyy päivänä, jolloin ajoneuvo palautetaan.

3. VUOKRAUKSEN KOHDE

Vuokrauksen kohteena on vuokrattava kohde sellaisena ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin vuokralleantaja on vuokrasopimusta tehtäessä ne kirjallisesti yksilöinyt. Vuokralleottaja on velvollinen vuokrakohdetta vastaanottaessaan tarkastamaan auton kunnon. Mikäli vuokrakohde antaa aihetta huomautuksiin on vuokralleottajan tehtävä siitä ilmoitus vuokralleantajalle viipymättä.

4. AJONEUVON LUOVUTTAMINEN

Auto luovutetaan vuokralleottajalle sopimuksen mukaisena paikasta. Mikäli muusta luovutuspaikasta on sovittu vastaa vuokralleottaja kuljetuskustannuksista, ellei muutoin ole erikseen toisin sovittu. Polttoaine ei sisälly vuokraan. Ajoneuvo luovutetaan täyteen tankattuna ja se tulee palauttaa täyteen tankattuna.

5. VUOKRA-AJONEUVON KÄYTTÖ

Vuokralleottajan tulee käyttää autoa huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön. Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuunottamatta vuokralleottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa vuokra-autoa ilman vuokralleantajan antamaa suostumusta. Vahingon tapahduttua tulee vuokralleottajan kutsua aina paikalle poliisiviranomainen ja viipymättä ilmoittaa asiasta vuokralleantajalle.
Ajoneuvoa ei saa viedä maasta ilman vuokralleantajan erikseen antamaa kirjallista suostumusta.

6. VUOKRAUSKOHTEEN PALAUTUS

Vuokralleottajan tulee palauttaa ajoneuvo vuokralleantajalle välittömästi vuokrauksen päättyessä puhdistettuna ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Ajoneuvo tulee palauttaa samaan paikkaan, josta vuokraus on tapahtunut, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.

7. VUOKRALLEOTTAJAN VASTUU

Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan ajoneuvolle vuokra-aikana huolimattomasta käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokralleantajalla on oikeus periä mahdolliset ajoneuvon puhdistus- ja kunnostuskulut vuokralleottajalta erikseen. Vuokralleottaja on vastuussa kuljettamastaan omaisuudesta kaikissa tilanteissa/onnettomuuksissa.

8. VUOKRALLEANTAJAN VASTUU

Vuokralleantaja vastaa ajoneuvon normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Vuokralleantaja ei vastaa ajoneuvon käytöstä tai rikkoutumisesta vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.

9. VAKUUTUKSET

Ajoneuvo on vakuutettu vuokralleantajan toimesta liikennevakuutuksella sekä Kaskolla (palo, varkaus, ilkivalta, hinausturva ja kolariturva) Omavastuu vahinkotapauksessa on 1000 €. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan ajoneuvolle sattuneet vahingot. Korvaus omavastuun mukaisesti kutakin vahinkotapausta kohden erikseen, ellei mahdollisen kolarin vastapuolen liikennevakuutus sitä korvaa. Mikäli vahinko on tapahtunut tahallisesti, törkeästä huolimattomuudesta, päihtymisestä tms. johtuen niin vuokralleottaja sitoutuu korvaamaan aiheutetut vahingot kokonaisuudessaan omavastuun määrästä riippumatta. Vuokralleottaja on myös vastuussa aiheuttamastaan henkilö- ja esinevahingoista siltä osin, jolta lakisääteinen liikennevakuutus ei niitä kata.

10. SOPIMUSRIKKOMUS

Mikäli vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa tämä sopimus ja ottaa vuokra-ajoneuvo takaisin haltuunsa vuokralleottajaa kuulematta. Samanlainen oikeus vuokralleantajalla on, jos vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimusvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrasopimuksen purkamisesta vuokralleantajalle syntyneet kustannukset ja vahingon. Mikäli vuokralleottaja ei nouda vuokrattua kohdetta on vuokralleantaja oikeutettu laskuttaman puolet vuokrahinnasta.

11. YLIVOIMAINEN ESTE

Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota vuokralleantaja ei voi voittaa, estää ajoneuvon tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun, vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.

12. VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa vuokra-ajoneuvoa osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman vuokralleantajan kirjallista suostumusta.

13. SAKOT YMS.

Asiakas vastaa vuokratun ajoneuvon käytöstä johtuvista sakoista ja pysäköintivirhemaksuista. Vuokralleottajalla tulee olla kyseiseen ajoneuvoon oikeuttava ajokortti.

14. YLEISET KUNNOSSAPITOEHDOT

Vuokralleottaja on velvollinen vuokrausaikana huolehtimaan normaaleista tarkastuksista, kuten moottoriöljyn ja jäähdytysnesteen määrästä, renkaiden ilmanpaineesta yms.

15. RIITAISUUDET

Kaikki tästä vuokrasopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa tai vuokranantajan niin tahtoessa vuokralleottajan kotipaikan alioikeudessa.